Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 

1.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Grzegorza Janika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JANZO Grzegorz Janik z siedzibą w Andrychowie, w ramach serwisu internetowego apikurier.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§ 1 Definicje

 

1.

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2.

Dostawa - oznacza dostarczenie przesyłki określonej w zamówieniu, wskazanemu przez Użytkownika adresatowi, dokonane przez Usługodawcę za pośrednictwem Dostawcy.

 

3.

Dostawca - oznacza firmę kurierską, za pośrednictwem której Usługodawca realizuje Dostawy przesyłek.

 

4.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.

 

5.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

6.

Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.

 

7.

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Użytkownika.

 

8.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

9.

Punkt Odbioru - oznacza miejsce wyznaczone przez Usługodawcę do odbioru przesyłek dostarczonych przez Użytkownika, w celu zrealizowania Dostawy. Lista Punktów Odbioru dostępna jest na Stronie Internetowej Serwisu.

 

10.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

 

11.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.

 

12.

Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie apikurier.pl

 

13.

Usługodawca - oznacza Grzegorza Janika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JANZO Grzegorz Janik z siedzibą w Andrychowie (34-120), ul. Lenartowicza 58/31, NIP: 551-251-88-14, REGON: 365225130, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: kontakt@apikurier.pl, będącego jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

 

14.

Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 

1.

Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 

 

2.

Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 

3.

Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

 

4.

W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

5.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 

6.

Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

7.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3 Rejestracja

 

1.

W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.

 

2.

W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

 

3.

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 

4.

W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym.

 

5.

Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy świadczenia drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Użytkownika. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

6.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.

§ 4 Usługi 

 

1.

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

2.

Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługę odpłatną apikurier.

 

3.

Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:

 

a)

Prowadzenie Konta Użytkownika;

 

b)

Formularz kontaktowy;

 

c)

Newsletter.

 

4.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 

5.

W ramach usługi apikurier Użytkownik posiadający Konto Użytkownika może zlecić Usługodawcy realizację Dostawy określonej przez Użytkownika przesyłki pod wskazany przez Użytkownika adres. Procedurę składania przez Użytkownika zamówienia na usługę apikurier określa §5.

 

6.

Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.

 

7.

Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.

 

8.

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych usługach w ofercie Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.

 

9.

Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.

 

10.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego usługi subskrypcji Newsletter następuje z zachowaniem poniższych zasad:

 

a)

Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

 

b)

Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

 

c)

Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

 

d)

Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu otrzymywania informacji handlowych i marketingowych, przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

 

11.

Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z: 

 

a)

przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

 

b)

złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;

 

c)

upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym usługi subskrypcji Newsletter i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji handlowych i marketingowych.

 

12.

Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności:

 

a)

informację o nadawcy;

 

b)

wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;

 

c)

informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 

13.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika.

 

14.

Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w §3 Regulaminu.

 

15.

Użytkownik, który dokonał rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 7 dni kalendarzowych.

 

16.

Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień usługi apikurier

 

1.

Użytkownik może składać zamówienia na usługę apikurier w Serwisie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.

 

2.

W celu złożenia zamówienia na usługę apikurier Użytkownik wypełnia i przesyła do Usługodawcy formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik w formularzu określa:

 

a)

dane nadawcy, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi;

 

b)

dane adresata, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi;

 

c)

cechy przesyłki (rozmiar, waga, wartość, zawartość);

 

d)

datę nadania oraz dostarczenia przesyłki;

 

e)

z jakich elementów dodatkowych usługi, określonych w @PA_5089@ Regulaminu chce skorzystać;

 

f)

jedną z dwóch form odbioru przez Dostawcę przesyłki, będącej przedmiotem zamówienia, od Użytkownika, tj.:

 

a.

Dostawca dokona odbioru przesyłki od Użytkownika, pod adresem wskazanym w formularzu, albo;

 

b.

Użytkownik we własnym zakresie dostarczy przesyłkę do Punktu Odbioru.

 

3.

Wypełniając formularz zamówienia Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią regulaminu usług pocztowych świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie którego realizowana jest Dostawa, oznaczając odpowiednie pole formularza zamówienia.

 

4.

Użytkownik ma możliwość wybrania za pomocą formularza dodatkowych elementów usługi:

 

a)

przesyłka za pobraniem - umożliwia Użytkownikowi określenie kwoty PLN, jaką adresat będzie musiał zapłacić Dostawcy przy odbiorze nadanej przez Użytkownika przesyłki;

 

b)

zwrot dokumentów - umożliwia opatrzenie przesyłki koniecznością podpisania przez adresata załączonych dokumentów, które po podpisaniu zostaną przekazane przez Dostawcę Użytkownikowi, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia przesyłki do adresata;

 

c)

zwrot potwierdzenia odebrania przesyłki przez adresata, które Dostawca przekaże Użytkownikowi w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia przesyłki do adresata;

 

d)

dostarczenie przesyłki do rąk własnych adresata;

 

e)

dostarczenie przesyłki w następny Dzień Roboczy;

 

f)

awizacja dostawy - w przypadku wyboru tego dodatkowego elementu usługi adresat przesyłki otrzyma na adres poczty elektronicznej, telefoniczne albo za pomocą wiadomości SMS informację, iż Dostawca nie zastał adresata w chwili Dostawy. Sposób powiadomienia zależy od wybranego przez Użytkownika rodzaju powiadomienia, w trakcie składania zamówienia;

 

5.

W przypadku, gdy Użytkownik wybierze usługę apikurier wraz z elementem dodatkowym "przesyłka za pobraniem" kwota pobrania zostanie przekazana Użytkownikowi przez Usługodawcę przelewem bankowym na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia przesyłki adresatowi. W zależności od wyboru danego Dostawcy w ramach usługi apikurier Użytkownik ma możliwość określenia terminu otrzymania kwoty pobrania, o której mowa w zdaniu poprzednim. W takim przypadku termin otrzymania kwoty pobrania będzie każdorazowo określony przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika i w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika może być dłuższy niż 14 (czternaście) dni.

 

6.

Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

7.

Przesłanie przez Użytkownika formularza zamówienia, stanowi przyjęcie przez Użytkownika oferty Usługodawcy świadczenia drogą elektroniczną usługi apikurier, będącej przedmiotem zamówienia.

 

8.

Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich.

 

9.

Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.

 

10.

Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za usługi odpłatne:

 

a)

przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Użytkownika procesu składania zamówienia w Serwisie Internetowym oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę środków finansowych na wskazany rachunek bankowy);

 

b)

przy pomocy środków zgromadzonych na Koncie Użytkownika, zgodnie z @PA_14355@ (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie niezwłocznie, jeśli kwota znajdująca się na Koncie Użytkownika będzie wystarczająca do zrealizowania zamówienia).

 

11.

Usługodawca może zaproponować wybranym Użytkownikom okresowe rozliczenie za usługę apikurier. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, natomiast Użytkownik dokonuje płatności za usługę apikurier na podstawie faktury VAT otrzymanej od Usługodawcy na koniec okresu rozliczeniowego. Usługodawca prześle, drogą elektroniczną na adres elektroniczny Użytkownika podany podczas Rejestracji, fakturę VAT zawierającą zestawienie transakcji z danego, uzgodnionego pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, okresu rozliczeniowego.

 

12.

Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia drogą elektroniczną usługi apikurier.

 

13.

Następnie Usługodawca przesyła na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, w formie elektronicznej list przewozowy. Użytkownik powinien wydrukować list przewozowy i dołączyć go do nadawanej przesyłki. W zależności od wybranej przez Użytkownika formy odbioru przesyłki przez Dostawcę, określonej w @PA_5640@:

 

a)

w przypadku, gdy Użytkownik wybrał formę odbioru określoną w @PA_5641@ Usługodawca zamawia Dostawcę na adres podany przez Użytkownika w zamówieniu, w celu zrealizowania Dostawy przesyłki będącej przedmiotem zamówienia.

 

b)

w przypadku, gdy Użytkownik wybrał formę odbioru określoną w @PA_5637@ Użytkownik jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę we własnym zakresie do wybranego przez Użytkownika Punktu Odbioru.

 

14.

Użytkownik powinien zapakować nadawaną przesyłkę w zgodnie z zasadami pakowania, dostępnymi na Stronie Internetowej Serwisu.

 

15.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym wypełnieniem przez Użytkownika formularza, o którym mowa w §5 ust. 2, w szczególności poprzez podanie błędnych danych adresowych nadawcy bądź adresata lub określenia niezgodnych z rzeczywistością cech przesyłki, określonych w  §5 ust. 2 lit. c. W przypadku, gdy rzeczywiste cechy przesyłki będą różnić się od cech podanych przez Użytkownika w formularzu pracownik Dostawcy może odmówić realizacji Dostawy.

 

16.

W przypadku, gdy podane przez Użytkownika w formularzu zamówienia cechy przesyłki będą różniły się od rzeczywistych, zweryfikowanych przez Dostawcę i będzie miało to wpływ na cenę usługi, Użytkownik zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Stronie Internetowej Serwisu, obowiązującym w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

§ 6 Zasilenie Konta Użytkownika

 

1.

Użytkownik ma możliwość zasilenia swojego Konta Użytkownika dowolną kwotą PLN. W tym celu Użytkownik wybiera polecenie "SKARBONKA", zamieszczone w panelu Konta Użytkownika. Następnie Użytkownik określa kwotę, którą chce zasilić Konto Użytkownika, określoną w PLN i wybiera polecenie "DOŁADUJ ŚRODKI".

 

2.

Użytkownik może następujące formy płatności w celu zasilenia Konta Użytkownika środkami pieniężnymi:

 

a)

przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy;

 

b)

przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności DotPay, obsługiwany przez firmę DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie;

 

c)

przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności tpay.com, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu.

 

3.

Po dokonaniu płatności Usługodawca przesyła Użytkownikowi na adres elektroniczny podany przez Użytkownika podczas Rejestracji potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych na Konto Użytkownika.

 

4.

Usługodawca udostępnia na Koncie Użytkownika fakturę VAT obejmującą dokonane przez Użytkownika zasilenie środkami pieniężnymi Konta Użytkownika.

 

5.

Użytkownik ma możliwość wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na Koncie Użytkownika. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy przy pomocy dowolnego środka komunikacji wolę wypłaty zgromadzonych na Koncie Użytkownika środków pieniężnych. Usługodawca w terminie 7 Dni roboczych przekazuje Użytkownikowi środki pieniężne na rachunek bankowy, przy użyciu którego Użytkownik zasilił Konto Użytkownika.

§ 7 Reklamacje

 

1.

Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub dotyczącą realizacji Dostawy w ramach usługi apikurier. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

2.

Usługodawca umożliwia Użytkownikowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Usługodawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Andrychowie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, http://www.wiih.org.pl.

§ 8 Odstąpienie od Umowy

 

1.

Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 

2.

Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

 

3.

Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

4.

W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.

 

5.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 

1.

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 10 Rozwiązanie umowy

 

1.

Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 

2.

Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.

 

3.

Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§ 11 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 

1.

Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

 

2.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

 

3.

Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

4.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

5.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §10.

 

6.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2019 r.